Kategorier

Varumärken

märkessmycken

Sekretesspolicy och samtycke till användning av Personuppgifter och Cookies på www.misterbling.se

Din personliga integritet är viktig för oss på MISTERBLING.SE. Vår webbplats besökares och kunders förtroende är vår mest värdefulla tillgång och därför följer vi denna Integritetspolicy som följer och är tillämplig enligt EU’s General Data Protection Regulation (GDPR). I Integritetspolicyn förklaras hur MISTERBLING.SE samlar in och använder dina personuppgifter. Policyn beskriver även dina rättigheter gentemot MISTERBLING.SE och hur du kan utöva dina rättigheter. Du kan enkelt kontakta MISTERBLING.SE om du har frågor om vår integritets- eller dataskyddsbehandling. Det är viktigt att du tar del av och förstår Integritetspolicyn och hur du kan påverka användningen av dina personuppgifter.

Denna policy gäller för personuppgifter som samlas in via vår webbplats MISTERBLING.SE

Utöver denna policy gäller även köpvillkor för inköp på MISTERBLING.SE

Vem är ansvarig för dina personuppgifter?
MISTERBLING.SE / MISTERBLING AB, org.nr 556844–2197 med adress Terminalvägen 6, 86136 TIMRÅ, är ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.

Vilka personuppgifter behandlar MISTERBLING.SE?
Personuppgifter som du har lämnat till MISTERBLING.SE: Du kan komma att ge information om dig själv när du använder vår webbplats MISTERBLING.SE vid köp eller som besökare eller när du kontaktar vår kundtjänst.

 • Person- och kontaktinformation såsom namn, födelsedatum, personnummer, kön, faktura- och leveransadress, e-postadress, mobiltelefonnummer etc.
 •  Användarkonto- och betalningsuppgifter (dock inte kortnummer och CVC-kod) och fakturainformation etc.

Personuppgifter som MISTERBLING.SE har samlat in om dig: MISTERBLING.SE samlar in personuppgifter om dig vid köp eller som besökare på MISTERBLING.SE eller när du kontaktar vår Kundtjänst.

 • Namn, födelsedatum, personnummer, faktura- och leveransadress, e-postadress, mobiltelefonnummer, etc.;
 • Information om varor och/eller tjänster som du har intresserat dig av på MISTERBLING.SE genom sökningar och klick;
 • Information om öppnande e-post som MISTERBLING.SE skickat till dig och vad du klickar på i e-postmeddelandet från MISTERBLING.SE;
 • Din order- och köp- och klickhistorik som kund och besökare;
 • Samtal, mail, Chat och meddelanden via sociala medier till MISTERBLING.SE kundtjänst
 • Information om hur du använder MISTERBLING.SE tjänster, så som svarstid för sidor, nedladdningsfel, hur du nådde och lämnade tjänsten;
 • Resultat från kundnöjdhets- eller marknadsundersökningar
 • Enhetsinformation så som IP-adress, språkinställningar, geografisk information om enheten och webbläsarinställningar;

Personuppgifter som MISTERBLING.SE har samlat in från tredje part: I vissa fall använder MISTERBLING.SE personuppgifter från andra källor, så som uppdatering av adressuppgifter från folkbokföringsregistret genom ackrediterad leverantör. Vidare används annonsnätverk, mätverktyg eller tredje parter som hjälper MISTERBLING.SE eller dem att förstå användarbeteende och -preferenser. Exempelvis kan en annonsör ge MISTERBLING.SE information om vad som hände efter ett klick på en annons för att MISTERBLING.SE ska kunna mäta annonseffektivitet och bli mer relevanta för dig som kund.

Ändamål och rättslig grund för behandlingen av dina personuppgifter
För följande ändamål behandlar MISTERBLING.SE dina personuppgifter för att fullgöra vårt avtal med dig eller vidta åtgärder som du begär innan ett avtal ingås:

 • För att bekräfta din identitet och verifiera dina person- och kontaktuppgifter;
 • För att administrera din beställning och kundförhållandet, till exempel för att tillhandahålla dig med information och MISTERBLING.SE tjänster;
 • För att kunna skicka generella erbjudanden och direktmarknadsföring enligt Användarkontovillkoren för MISTERBLING.SE;
 • För att ge dig en personligt anpassad upplevelse, attraktiva erbjudanden och kommunikation som är relevanta för dig enligt Användarkontovillkoren för MISTERBLING.SE

För följande ändamål behandlar MISTERBLING.SE dina personuppgifter för att fullgöra en rättslig förpliktelse:

 • För att följa tillämplig lagstiftning och fullfölja rättsliga förpliktelser (till exempel avseende krav i bokföringslagen, produktansvar, konsumenträttslig lagstiftning och skydd av personuppgifter i IT-system); samt
 • För att förhindra missbruk så som bedrägerier och identitetskapningar

För följande ändamål behandlar MISTERBLING.SE dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning:

 • Om du inte skapat Användarkonto hos MISTERBLING.SE, för att vi ska kunna skicka erbjudanden och direktmarknadsföring, såväl generell som personligt anpassad
 • För kund- och marknadsanalys samt förbättra våra tjänster för dig så att de presenteras på ett effektivt sätt;
 • Ge dig den kundtjänst och hjälp som du behöver rörande våra tjänster;
 • För att kunna hantera och genomföra deltagande i eventuella tävlingar och event. För att kunna utvärdera, utveckla och förbättra företagets tjänster, produkter och system för kundkollektivet i stort; samt
 • För att förhindra missbruk av tjänst, förhindra olovlig inloggning samt förebygga och anmäla brott mot företaget

MISTERBLING.SE eller tredje parts berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning är för att kunna erbjuda dig en bättre kund- och köpupplevelse och ge dig service i form av olika tjänster så som relevanta och personligt anpassade erbjudanden samt kommunikation. Ytterligare ett intresse är att hålla MISTERBLING.SE tjänster relevanta varför MISTERBLING.SE behöver analysera hur tjänsterna används för att kunna göra förbättringar för dig som kund. Vidare är säkerhet ett berättigat intresse för MISTERBLING.SE

Vidare behandlar MISTERBLING.SE ditt personnummer för att kunna säkerställa din identitet och uppdatera Användarkontoregister med din postadress. Användning av personnummer för säker identitet är enda garantin för att värdehandlingar som bonuscheckar inte hamnar i fel händer och används av rätt person.

Om du inte lämnar de personuppgifter till MISTERBLING.SE som behövs för det har MISTERBLING.SE inte möjlighet att fullgöra vårt avtal eller uppfylla MISTERBLING.SE åtaganden i förhållande till dig.

Vilka kan få tillgång till dina personuppgifter?
MISTERBLING.SE kan komma att överföra eller dela dina personuppgifter med utvalda tredje parter enligt följande. Vi vidtar rimliga tekniska, organisatoriska och legala säkerhetsåtgärder i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning för att vara säkra på att dina personuppgifter hanteras på ett säkert sätt vid överföring eller delning av personuppgifter med tredje part.

Samarbetspartners som hanterar betalning. För att hantera betalningar som görs av MISTERBLING.SE kunder inhämtas hjälp av leverantörer för att garantera snabb och säker betalning för dig.

Vid avyttring. MISTERBLING.SE kan komma att dela din information till tredje parter:

 • För det fall att MISTERBLING.SE säljer eller köper verksamhet eller tillgångar, kan MISTERBLING.SE komma att lämna dina personuppgifter till en potentiell säljare eller köpare av sådan verksamhet eller sådana tillgångar.
 • Om MISTERBLING.SE eller en väsentlig del av MISTERBLING.SE tillgångar förvärvas av en tredje part, kan personuppgifter om MISTERBLING.SE kunder komma att delas.

Vad MISTERBLING.SE inte kommer göra med dina personuppgifter: MISTERBLING.SE kommer inte sälja dina personuppgifter till tredje part utan ditt godkännande.

Var behandlar MISTERBLING.SE dina personuppgifter?
MISTERBLING.SE leverantörer och samarbetspartners behandlar som huvudregel dina personuppgifter inom EU/EES. I de fall personuppgifter behandlas utanför EU/EES föreligger antingen ett beslut från EU-kommissionen om att tredjelandet ifråga säkerställer en adekvat skyddsnivå eller lämpliga skyddsåtgärder som säkerställer att dina rättigheter skyddas. Exempel på lämpliga skyddsåtgärder är godkänd uppförandekod i mottagarlandet, standardavtalsklausuler, bindande företagsinterna regler eller Privacy Shield. Om du vill få en kopia av de skyddsåtgärder som MISTERBLING.SE har vidtagit eller information om var dessa gjorts tillgängliga kan du få detta genom att kontakta MISTERBLING.SE på de sätt som anges under rubriken Kontaktuppgifter.

Hur länge behandlar MISTERBLING.SE dina personuppgifter?
MISTERBLING.SE behandlar dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt med hänsyn till ändamålet för den aktuella behandlingen. Det kan vara så länge det är nödvändigt för att utföra våra åtaganden gentemot dig och så länge det krävs enligt lagstadgade lagringstider. När MISTERBLING.SE behandlar din data för andra syften än för våra åtaganden, exempelvis för att uppfylla krav som finns i bokförings- eller konsumenträttslig lagstiftning behandlar MISTERBLING.SE data endast så länge som det är nödvändigt för respektive ändamål. För de fallen MISTERBLING.SE behandlar dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning har du rätt att invända mot behandlingen.

I enlighet med gällande lagstiftning har MISTERBLING.SE rätt att lagra dina kontaktuppgifter för direktmarknadsföring under en tid efter ditt köp eller att vårt avtal löpt ut. Beroende på vad avtalet rör är denna tid olika lång. MISTERBLING.SE kan därför komma att lagra dina kontaktuppgifter för att skicka direktmarknadsföring till dig under den tid som är aktuell enligt gällande dataskyddslagstiftning, marknadsföringslag och praxis.

Om/När du särskilt lämnat ditt samtycke till att få direktmarknadsföring kommer MISTERBLING.SE att behandla personuppgifter som är registrerade för direktmarknadsföringen tills du avregistrerar dig eller meddelar MISTERBLING.SE att du inte längre vill motta direktmarknadsföring. Det kan du göra genom att kontakta MISTERBLING.SE Kundtjänst eller som medlem via Användarkonto på MISTERBLING.SE

När du har registrerat Användarkonto hos MISTERBLING.SE behandlar MISTERBLING.SE dina personuppgifter till dess att du avregistrerar ditt Användarkonto eller annars begär att MISTERBLING.SE ska radera vissa uppgifter.

Dina personuppgifter kan sparas längre än vad som angetts ovan i den mån MISTERBLING.SE är skyldiga att göra det enligt lag, förordning eller myndighetsbeslut.

Hur skyddar MISTERBLING.SE dina personuppgifter?
MISTERBLING.SE vidtar de tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder som krävs enligt lag för att se till att dina personuppgifter inte manipuleras, går förlorade eller förstörs eller att obehöriga kommer åt dem. Våra säkerhetsrutiner förändras i takt med att tekniken utvecklas och förbättras.

Dina rättigheter 
I enlighet med gällande dataskyddslagstiftning har du rätt att få tillgång till information om vilka personuppgifter som MISTERBLING.SE behandlar om dig. Exempel på sådan information är vilka kategorier av samt specifika personuppgifter som MISTERBLING.SE behandlar och för vilka ändamål MISTERBLING.SE använder personuppgifterna. Du har också rätt att begära rättelse så att felaktiga personuppgifter blir korrigerade.

Du har rätt att begära radering eller begränsning av dina personuppgifter samt rätt att invända mot MISTERBLING.SE behandling av dina personuppgifter. Dessa rättigheter är dock inte absoluta, exempel på undantag från rätten till radering är i de fall personuppgifterna är nödvändiga för att uppfylla ändamålet eller om det finns en rättslig förpliktelse som innebär att MISTERBLING.SE måste spara personuppgifterna. För att MISTERBLING.SE ska få fortsätta behandla uppgifter efter en invändning måste MISTERBLING.SE visa att MISTERBLING.SE berättigade intressen väger tyngre än ditt intresse av att inte få dina uppgifter behandlade.

Du har även under vissa förutsättningar rätt att få ut de personuppgifter som du har lämnat till MISTERBLING.SE i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och har rätt att överföra dessa till en annan personuppgiftsansvarig.

Du har också rätt att när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter för generell och personligt anpassad direktmarknadsföring och kundanalys.

All kommunikation och samtliga åtgärder som MISTERBLING.SE vidtar med anledning av dina rättigheter tillhandahålls kostnadsfritt. MISTERBLING.SE förbehåller sig rätten att vid uppenbart ogrundade eller orimliga begäranden antingen ta ut en rimlig avgift som täcker de administrativa kostnaderna för att tillhandahålla den information eller vidta den åtgärd som begärts, eller att inte tillmötesgå begäran. Kontaktuppgifter till MISTERBLING.SE framgår i Integritetspolicyns sista avsnitt.

Om du skulle ha några klagomål avseende MISTERBLING.SE behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till svenska Datainspektionen eller annan behörig tillsynsmyndighet som utövar tillsyn över företags hantering av personuppgifter.

MISTERBLING.SE användning av cookies och liknande tekniker
MISTERBLING.SE använder cookies och liknande spårningstekniker (”cookies”) för att leverera en skräddarsydd och smidig online upplevelse och för att förbättra din upplevelse av MISTERBLING.SE tjänster. MISTERBLING.SE använder cookies på MISTERBLING.SE och i tjänster. Här förklaras hur MISTERBLING.SE använder cookies och vilka val du kan göra gällande dessa cookies.

Vad är cookies?
Cookies är en liten textfil bestående av bokstäver och siffror som skickas från vår webbserver och sparas på din webbläsare eller enhet. MISTERBLING.SE använder sig av olika cookies:

 • Sessionscookies är en tillfällig cookie som upphör när du stänger din webbläsare eller enhet.
 • Varaktiga cookies är cookies som ligger kvar på din dator tills du tar bort dem eller de går ut.
 • Förstapartscookies är satta av webbplatsen som du besöker.
 • Tredjepartscookies är cookies satta av en tredjeparts webbplats. Hos MISTERBLING.SE används dessa i första hand för analyser (exempelvis Google Analytics)
 • Liknande tekniker är tekniker som lagrar information i din webbläsare eller i din enhet på ett sätt som liknar cookies.

Hur återkallar jag mitt samtycke?
Om du efter det att du har accepterat ångrar dig, kan du återkalla ditt samtycke för att vi kontaktar dig, för fortsatt insamling, användning eller offentliggörande av din information, när som helst genom att klicka på Cookie-inställningar i sidfoten.

Användning av Google Analytics
Som ett led i MISTERBLING.SE marknadsföring analyserar MISTERBLING.SE information kring användandet av sajten och aktivitet på sajtens sidor på sociala medier. Med hjälp av Google Analytics kommer vi till exempel analysera beteende för att skapa mer relevanta annonser och erbjudanden, samt för utveckling av MISTERBLING.SE produkter och tjänster. Vidare hjälper Google Analytics till för att utvärdera användandet av MISTERBLING.SE tjänster i anslutning till webbplatsaktiviteter och internetanvändande.

Varför använder MISTERBLING.SE cookies?
De cookies sajten MISTERBLING.SE använder förbättrar normalt sett de tjänsterna sajten erbjuder dig. Några av sajtens tjänster behöver cookies för att fungera korrekt, medan andra förbättrar tjänsterna för dig. MISTERBLING.SE använder cookies för övergripande analytisk information avseende din användning av sajtens tjänster. MISTERBLING.SE använder cookies för att spara funktionella inställningar så som språk och andra uppgifter. Sajten använder även cookies som möjliggör för MISTERBLING.SE att rikta relevant marknadsföring till dig.

Möjlighet att styra användning av cookies
Din webbläsare eller enhet ger dig möjlighet att ändra inställningarna för användningen och omfattningen av cookies. Gå till inställningarna för din webbläsare eller enhet för att lära dig mer om hur du justerar inställningarna för cookies. Exempel på sådant du kan justera är blockering av alla cookies, endast acceptera förstapartscookies eller radera cookies när du stänger ner din webbläsare. Ha i åtanke att vissa av MISTERBLING.SE tjänster möjligen inte fungerar om du blockerar eller raderar cookies.

Nödvändiga Cookies
Statistik Cookies

Marketing Cookies

oklassificerade cookies

Ändring av Integritetspolicyn
MISTERBLING.SE förbehåller sig rätten att ändra denna Integritetspolicy. Ändringar av villkoren i policyn kommer att informeras på MISTERBLING.SE Gällande villkor finns alltid tillgängliga på MISTERBLING.SE

Kontaktuppgifter till MISTERBLING.SE
Har du frågor rörande MISTERBLING.SE hantering av dina personuppgifter eller om du vill utöva några av dina rättigheter kopplade till MISTERBLING.SE hantering av personuppgifter, är du välkommen att kontakta MISTERBLING.SE enligt uppgifterna nedan. Du som ej önskar motta utskick eller kommunikation kan när som helst logga in på Användarkonto på MISTERBLING.SE och avregistrera dig från utskick eller kontakta MISTERBLING.SE Kundtjänst. Du kan även avregistrera dig i den kanal du fått kommunikation i.

Adress:
Kundtjänst
MISTERBLING.SE / MISTERBLING AB
Terminalvägen 6
861 36 TIMRÅ

E-post: [email protected]
Webb: https://www.misterbling.se/contact-us

***
Integritetspolicyn fastställdes av MISTERBLING.SE / MisterBling AB den 23 MAJ 2018

------------

Hur man rensar Cookies och Cache på din dator

Om du tidigare besökt webbplatsen och förändringar skett kan du behöva rensa Cookies och cache på din dator för att uppdateringar ska visa sig och webbplatsen fungera bra. Så här gör du i olika webbläsare för att rena Cookies och cache:

Här kan du följa en guide där du får lära dig hur du rensar cache i följande webbläsare: Google Chrome 10, Mozilla Firefox, Internet Explorer 8 och Safari.

Google Chrome

Börja med att tryck på verktyget som ser ut som en skiftnyckel. Välj sedan ”Alternativ”.
När du tryckt på ”Alternativ” så kommer en ny flik komma upp alternativt en ruta (ifall du har en äldre version av Google Chrome).
Tryck nu på ”Under huven” och sedan trycker du på ”Ta bort webbinformation”. Sedan bockar du i ”Töm cacheminnet” och trycker på ”Rensa webbinformation”. Du har nu rensat webbläsarens cache.

Mozilla Firefox

Har du Firefox 4 så behöver du högerklicka på en ikon med ett hus på för att få fram menyfältet. Denna ikon finner du uppe i högra hörnet. Högerklicka och bocka i ”Menyfältet”.
Börja med att trycka på ”Verktyg”. Välj sedan ”Rensa ut tidigare historik”. Du kan även trycka ner ”Ctrl+Skift+Del” samtidigt för att rensa ut tidigare historik.
När du fått upp rutan ”Ta bort all historik” så väljer du Tidsintervall att ta bort: All historik. Sedan trycker du på fliken som är markerad med en röd kvadrat för att få fram mer avancerade inställningar. Under fliken bockar du i ”Cache” och sedan väljer du ”Ta bort”. Du har nu rensat webbläsarens cache.

Internet Explorer 8

Börja med att trycka på ”Säkerhet”. Därefter trycker du på ”Ta bort webbhistorik” eller så trycker du ner ”Ctrl+Skift+Del” samtidigt för att ta bort webbhistorik.
Det kommer nu upp en ny ryta där du ska bocka i ”Temporära Internetfiler”. Tryck sedan ”Ta bort”. Du har nu rensat webbläsarens cache.

Microsoft Edge

Om du vill visa webbhistoriken väljer du Hubben > Historik .
Välj Radera all historik.
Välj de data du vill ta bort från datorn. Klicka sedan på Radera.
Om du använder Cortana och vill ta bort webbhistorik som lagras i molnet markerar du Ändra det som Microsoft Edge känner till om mig i molnet och väljer sedan Rensa webbhistorik.

Safari

Börja med att trycka på knappen som ser ut som ett kugghjul. Tryck därefter på ”Återställ Safari”.
Det kommer nu upp en ny ruta där du ska bocka i ”Töm Cache”. Tryck sedan på Återställ. Du har nu rensat webbläsarens cache.


2017 mest populära skönhetsprodukter

Varumärken till priser långt under vanliga butikspris Se mera

Mest populära skönhetsprodukter 2017

När du tröttnat på överprisade märkeskläder...

här är vad du vill ha

Se mera

Populäraste kategorierna